Netwerk Security

Ontdek onze oplossingen voor uw netwerkbeveiliging.

MEER WETEN

Verkoopsvoorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden

Prijzen: Onze offertes zijn vrijblijvend en mits de goederen ondertussen niet verkocht zijn. De bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die op de dag van levering van kracht zijn. De door de verkopers aangegane verbintenissen zijn voor ons slechts na de schriftelijke bevestiging van onze firma bindend. De verkochte hoeveelheden dienen volledig te worden afgenomen. In tegengesteld geval hebben wij het recht de betaling te eisen, als schadeloosstelling, van een bedrag, gelijk aan de aankoopwaarden van de in geding zijnde goederen. Onze prijzen zijn onderhevig aan koersschommelingen. Wij behouden ons het recht voor de definitieve prijs te berekenen op basis van de koers die toepasselijjk is op het ogenblik van de bestelling. Al onze prijzen zijn netto prijzen.

Uitvoering: De levertermijnen worden volgens onze beste vooruitzichten bepaald. Ze ze evenwel niet worden nageleefd ingevolge diverse omstandigheden, kan zulks geen aanleiding geven tot contractbreuk, tot schadeloosstelling of tot betalingsweigering. In geen geval kan de vertraging in de uitvoering van een bestelling voor ons een boete of vernietiging van de bestelling meebrengen.

Verzendingen: Zij gebeuren op risico en voor rekening van de koper.

Klachten: Om geldig te zijn, dient iedere gebeurlijke klacht in verband met een levering ons te worden toegezonden via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de koopwaar of factuur. Geen enkele klacht ingediend na deze termijn zal nog aanvaard of in overweging worden genomen. Geen enkele terugzending zal zonder voorafgaande overeenkomst aanvaard worden.

Betalingen: Al onze facturen zijn contant en zonder disconto volgens overeenkomsten tussen partijen betaalbaar. Voor de facturen die niet betaald zijn na 30 dagen factuurdatum, wordt een verzuimingsinterest aangerekend van 15% vanaf de vervaldag van de factuur. Als de niet-betaling van een factuur niet gewettigd is, zal het verschuldigd bedrag met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50 EUR worden verhoogd als strafbeding voor de eenvoudige vertraging, overeenkomstig art. 1229 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-betaling hebben wij het recht om de koopwaar opnieuw in bezit te nemen, de geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij niet volledig betaald zijn.

Rechtsbevoegdheid: Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank van Gent, voor zowel nationale als internationale transacties. Het innen van de schuld door onze firma brengt geen afwijking aan dit beding.

Network Services: Voor on-site interventies is de koper verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie die betrekking heeft op de gevraagde interventie.Bij het niet verstrekken van de nodige informatie zal de doro ons aangesteld support medewerker, indien hij dit nodig acht en in samenspraak met de koper, vooraf een technische analyse maken. Deze analyse valt onder dezelfde condities on-site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens.

Taal: Het feit dat de klant onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal ontslaat hem niet van hun toepassing.

Contacteer ons